تاریخ برگزاری:

مباحث این کارگاه:

سخنران: دکتر آزیتا محمد کریمی - روان شناس بالینی