روش دیگر؛ توقف فکر است. یعنی آن زمان که قرار است فکر وسواسی به ذهنش بیاید می گوید بس است و آن را متوقف می کند. مثلا در مورد وسواس بچه ها میگوییم بچه در مورد فکر وسواسی بچه ی قلدری می شود و با فکر خود مبارزه می کند.

روش دیگر worry time است. یعنی وقتی فکر به سراغ تو می آید می گویی برو مثلا ساعت ۵ به تو فکر می کنم. در واقع با اختصاص دادن زمان مشخص به افکار وسواسی از انتشار این افکار در تمام ساعات زندگی روزمره مان جلوگیری می کنیم.

روش دیگر اشباع سازی است که فرد آنقدر یک چیز را تجربه میکند که برایش عادی و بی معنا می شود. برای افرادی که وسواس مناسک دارنددمثلا یک لیست الف ب ج د  تهیه میکنیم و بعد مرتب جای حروف را عوض می کنیم. اطلاعات بیشتر حتما در جلسات مشاوره به شما داده خواهد شد.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment