وسواس صرفا مخصوص بزرگسالان نیست و در کودکان نیز وجود دارد. چک کردن چند باره ی تکالیف؛ مرور و تکرار مداوم درس ها؛ بیش از حد منظم بودن؛ حساسیت زیاد روی لباس ها و وسایل مدرسه از نشانه های وسواس یا OCD در کودکان است. اختلال وسواس فکری در کودکان شرایطی است که باعث می شود کودکان افکار ناخواسته؛ احساسات و ترس هایی را داشته باشند. اینها وسواس نامیده می شوند و می توانند باعث شوند که آنها احساس نگرانی زیادی کنند لذا در کودکان عموما اضطراب و وسواس همراه یکدیگر دیده می شوند.به سبب تشکیل این احساس ها و افکارها؛ وسواس کودکان را به رفتار هایی که اجباری هستند هدایت می کند.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment