• چگونه به فرزندم کمک کنم

  • آموزش

    اصول خود مراقبتی
  • کوچینگ نوجوانان

    راهبردی دراز مدت
اخبار

رویدادها

اخبار و رویدادهای مرتبط

View more
مقالات

مقالات

مقالات آموزشی، تربیتی برای والدین و مربیان

View more
img18

کارگاه ها

ویژه والدین، مربیان، کودکان و نوجوانان

View more

دنیا  مثبت  یک

حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای یادگیری مداوم است.

اهداف انجمن عبارتند از:
الف) كليات:
آسيب هاي اجتماعي به نابساماني ها و ناهنجاري هاي رفتاري افراد يك جامعه چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي اطلاق ميشود كه ريشه در بي نظمي ها، كژكاركردي هاي پديده هاي اجتماعي و پيامد هاي نامطلوب آنها دارد. اين آسيب ها غالبا باعث رنجش رواني،جسمي و مادي اقشار آسيب پذير جامعه ميشود. و همچنين ميتوان گفت كه به هر نوع عمل جمعي يا فردي گفته ميشود كه در راستاي اصول اخلاقي و قواعد عام عمل جمعي يا غير رسمي جامعه محل عمل كنشگران قرار نميگيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخلاقي و اجتماعي رو به رو ميگردد. لذا اين مجموعه با اهداف ذيل و به قصد كمك به مجموعه هاي حاكميتي براي برون رفت از مشكلات و اسيب هاي اجتماعي فعاليت خواهد نمود.
١.تقويت اعتماد به نفس و هويت فردي و ملي
٢.افزايش سازگاري رواني-اجتماعي
٣.افزايش توانمندي هاي شناختي-ارتباطي و تنظيم هيجاني
٤.ارتقاي توانايي مقابله سازگارانه با استرس ها و هيجانات منفي
٥.پيشگيري از اسيب هاي اجتماعي، اسيب هاي نوپديد به ويژه در ميان دانش آموزان

ب) روش اجراي هدف:
١)برگزاري دوره هاي آموزش پيشگيرانه( آموزش مهارت زندگي و اجتماعي و ارتباطي براي تمام گروه هاي سني،آموزش هاي پيش از ازدواج،پس از ازدواج،زندگي خانواده،فرزند پروري،آموزش شهروندي، آموزش پيشگيري از بيماري هاي رايج به روش هاي كارگاهي، همايشي، سميناري
٢)انجام تحقيقات علمي و پژوهشي و جمع آوري امار و اطلاعات ميتند آسيب هاي موجود در راستاي ارائه راهكار مناسب به مسولين ذي ربط
٣)برگزاري دوره هاي آموزش مهارت هاي ده گانه: خودآگاهي، همدلي، روابط بين فردي، روابط اجتماعي، حل مساله، تصميم گيري، مقابله با هيجانات منفي، مقابله با استرس، تفكر نقادانه، تفكر خلاق، اين آموزش ها در قالب كتاب و نرم افزار هاي اجرايي تدوين و ارايه خواهد شد. ٤)برگزاري دوره هاي آموزش گروهي و مشاركتي مبتني بر فعاليت با استفاده از فعاليت هايي چون ايفاي نقش، بحث و گفت و گو، بيان خود، تبادل تجربيات
٥)همكاري و ارايه راهكار هاي علمي و عملي به دستگاه هاي ذي ربط و مسوولان كشور در خصوص كاهش آسيب هاي اجتماعي به ويژه در حوزه ي طلاق و اعتياد.

  • تربیت جنسی جز در آغوش امن پدر و مادر رخ نخواهد داد