• اخبار و رویدادها

زمان: سه شنبه 21/12/97

مکان: اداره آموزش و پرورش استان تهران

اساتید: آقای دکتر سید علی آزین (پزشک اجتماعی)، خانم آزیتامحمد کریمی (روانشناس کودک)

تاریخ برگزاری:

مباحث این کارگاه:

سخنران: دکتر آزیتا محمد کریمی - روان شناس بالینی