از نظر خانواده درمانگران سه راهبرد خانوادگی اصلی وجود دارد: ۱) دسته اول آنهایی که به قصد تداوم نظام خانواده سعی می کنند رابطه میان اعضا را حفظ کنند و به اصطلاح سعی در حفظ تعادل خانواده دارند. ۲) دسته دوم  دسته ای است که معمولا به طور موقت فشار روانی را تشدید می کنند تا به هدف مورد نظر دست یابند. ۳) دسته سوم آنهایی که به قصد مرمت تولید می شوند. مثل خانواده ای که با اصلاح الگوهای تعاملی میکوشد با شرایط بیرونی کنار بیاید و از این طریق نظام خود را زنده و کارآمد ساخته و در برابر نیاز های دایم التغییر اعضا پاسخگو باشد.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment